Golfbox login

Pay & Playbanen og driving rangen - gæstespillere


Lørdag d. 06. oktober kommer 13 gæster kl. 9 - 10.00 på driving rangen og ca. kl. 10 - 12 på Pay & Playbanen

Tirsdag d. 09. oktober kommer ca. 10 gæster kl. 16 - 19.00 på Pay & Playbanen

Lørdag d. 13. oktober kommer 8 gæster kl. 14 - 16 på Pay & Playbanen