Golfbox login

Historien om Randers Fjord Golfklub


Randers Fjord Golfklub blev stiftet den 8. oktober 2002 - dengang med navnet Nørhald Golfklub og med det formål, at opbygge og drive en golfbane mellem Støvringgaard og Støvring i daværende Nørhald Kommune, få km nordøst for Randers. Til informationsmødet i Korshøjskolens festsal i Harridslev mødte 225 op, og allerede umiddelbart efter generalforsamlingen havde de første 42 medlemmer meldt sig til. 

Halbestyrer Allan Voigt, Harridslev, gennemgik oversigtsplanerne over banen fra banearkitekt Michael Møller. Arkitekten havde i sine skriftlige kommentarer masser af lovord til arealet fra naturens hånd, og konstaterede bl.a., at området minder lidt om Eremitagesletten i Dyrehaven nord for København. 
Før klubbens stiftelse havde en arbejdsgruppe haft travlt længe. Jordarealet var udset og forhåndsaftaler om forpagtning truffet, budgetter og finansieringsmodeller var klar, og et EU-tilskud på 742.000 kr. faldt på plads omkring årsskiftet 2002/03.

Til bestyrelse blev valgt Poul Mikkelsen, Harridslev, Jytte Pedersen, Harridslev, Ole H. Clausen, Harridslev, John Würtz, Støvring, Birgit Schultz, Gjerlev, Herluf Skjøtt, Kærby og Allan Voigt, Harridslev. Til suppleanter valgtes Birger Larsen, Harridslev og Carl Søgaard, Mejlby. 
Herluf Skjøtt blev ved konstitueringen valget som formand, og Ole H. Clausen som klubsekretær. 

I tiden efter det stiftende møde strømmede medlemmerne hurtigt ind. Fra myndighederne var der stillet krav i forbindelse med finansieringen om, at golfklubben pr. 1. april 2003 havde mindst 150 medlemmer, men dette antal passeredes allerede midt i november 2002! Medlemstallet var kort tid inden åbningen på mellem 325 og 350. I forbindelse med brylluppet mellem Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary den 14. maj 2004, var det en ære for Nørhald Golfklub at medvirke til Nørhald Kommunes bryllupsgave til parret - et livslangt medlemsskab af golfklubben.

Den 16. januar 2003 vedtog Nørhald Byråd enstemmigt "Lokalplan nr. 59" (pdf 2.5MB), der lægger rammerne til rette for golfbanen. 

Golfbane-projektet er udført i samarbejde mellem Støvringaard Kloster, der ejer størsteparten af jorden, og daværende Nørhald Golfklub. Ud over opmåling i februar 2003 var den første fysiske handling, da man plantede "kronprinses eget" i Nørhald Kommune i maj 2003. Den er placeret ved hul 1, synligt fra klubhuset. 

Selve anlægget begyndte den 11. juni 2003. For anlægget stod golfbanens arkitekt Michael Traasdahl Møller som tilsynsførende og Dan-Golf som totalentreprenør. 

Og så...

  • Den 1. maj 2004 kunne udslagsbanen tages i brug som den første del af golfklubben
  • Den 29. maj 2004 blev Pay and Play banen givet fri til spil. På daværende tidspunkt kaldet Par 3 banen
  • Den 3. juli 2004 blev de første 9 huller af 18-hullers banen klar til spil
  • Fredag den 20. august 2004 kl. 16.00 kunne indvielsen af den samlede 18 hullers golfbane fejres!
    Den første dag med åbent på 18-hullers banen var søndag 22. august 2004.

Udviklingen siden indvielsen i 2004 har været positiv. Klubben havde i 2007 ca. 600 medlemmer, hvoraf de ca. 500 medlemmer var aktive brugere af banen. 

18-huls banen har udviklet sig fint. Arealerne er groet godt til og de mange træer, som skal skabe læ for dyrelivet og golfspillet, er i god vækst - selv om de stadig lader 'vente på sig'... Der er til golfbanens pleje og pasning ansat 2 faste medarbejdere hele året og i sommerperioden endnu 2 personer. 

Medlemmerne yder fortsat et meget stort frivilligt arbejde på mange områder. Det fremmer samværsfølelsen i klubben til stor glæde for mange medlemmer. 
Bestyrelsen arbejder fortsat aktivt på at videreudvikle faciliteterne bl.a. med et 'rigtigt' klubhus, så de sportslige, sociale og kulturelle fællesskaber får endnu bedre vilkår. Disse ønsker skal tilpasses de økonomiske muligheder. 

En pavillon med 60 bagrum er købt og stillet op i efteråret 2006 og er fuldt udlejet til medlemmerne. 

Nørhald Golfklub var fortsat i udvikling i et roligt tempo. Medlemstallet var i 2008 næsten 700 medlemmer af alle kategorier. 
Golfbanen var groet bedre til og har nu et flot og tæt græstæppe. Ca. 17.000 træer og buske, som blev plantet straks efter anlægget af banen, har nu fået godt fat og pynter vældigt på området, og de vil ad åre give mere læ på arealet. 

Et nyt klubnavn i 2009 blev en væsentlig fornyelse for klubben. Klubnavnet 'Nørhald Golfklub' blev ved stiftelsen valgt, fordi klubben og banen er beliggende i daværende Nørhald Kommune mellem Randers og Hadsund ud mod Randers Fjord. 
Alle skal kunne identificere klubbens placering i Danmark, så interesserede kan finde klubben og golfbanen. Derfor er det nu vedtaget af bestyrelsen - efter høring blandt medlemmerne og senere vedtagelse på en generalforsamling, at klubbens fremtidige navn blev:

Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard

I 2009 voksede medlemstallet en lille smule trods krisetider og nedgang i flere andre golfklubber. 
Ved slutningen af året nåede RFGK 717 medlemmer totalt. Da klubben startede, blev der lavet nogle beregninger på, hvor mange medlemmer der skulle være, for at det kunne 'løbe rundt'. Det medlemstal var ved at være nået. 

Derfor er det nu igen blevet tid til at spekulere i klubhusbyggeri. Et udvalg er nedsat, og der er sendt ansøgning til LAG-midler*. Ud over dette er medlemmerne blevet spurgt om bidrag til et klubhusbyggeri og der er ved årsskiftet givet tilsagn på ca. 430.000 kr., hvilket er meget flot. Der arbejdes intensivt for, at det skal lykkes.

Til sæson 2009 fik klubben etableret et toilet på banen v. hul 9/10, og et stort ønske var opfyldt. 

I 2010 blev det vedtaget på generalforsamlingen, at det nu er muligt at ændre et indskud til lidt højere kontingent. Håbet er, at dette på sigt kan give flere 'golfere' i Randers Fjord Golfklub. 

Den største nyhed i 2010 var igangsættelsen af et nyt klubhus! 
Det var ikke mindst 1.400.000 kr. fra LAG-midler*, 250.000 kr. fra Gjerlev Enslev Sparekasses Fond, ca. 500.000 kr. fra medlemmer og sponsorer samt frivillig arbejdskraft, der har gjort det muligt. 
Klubhusbyggeriet omfatter ikke kun selve klubhuset, men også nye bagrum.

2010 har endvidere budt på mange nye ideer til klubben udvikling - og gode initiativer er gentaget. Fx blev der også i 2010 afholdt Åbent hus dage under sloganet Prøvgolf.nu.

Ud over den stadigt grundige pasning og pleje af Randers Fjord Golfklubs bane, er der sket forbedringer flere steder - ny dræning, mange omplantede træer, rododendron bed ved Putting Green og et springvand i søen ved hul 1 er alt sammen med til at gøre banen mere og mere attraktiv. 

I september 2010 kunne Randers Fjord Golfklub udsende et nyhedsbrev med overskriften Klubhus! Et længe ventet ønske var dermed ved at gå i opfyldelse. 
Byggeriet af et klubhus har været diskuteret på de seneste par generalforsamlinger og bestyrelsen har arbejdet intenst på, at økonomien kunne hænge sammen. Der er sikret 1.650.000 kr. fra LAG*-midlerne (EU, staten), LAG* Randers kommune og lokale fondsmidler fra Gjerlev–Enslev Fonden samt knapt 500.000 kr. fra en del af klubbens medlemmer. Med generalforsamlingernes (2010 & 2011) godkendelse af et lån på 600.000 kr. blev der dækning for planerne. 
Dette skal ikke mindst ses i lyset af frivilligt arbejde af golfklubbens medlemmer og sponsorer til byggeriet. Byggeriet startede i oktober 2010 - og fredag den 6. maj 2011 kunne det nye klubhus indvies

Læs mere om byggeriet af klubhuset...

Alle har glædet sig meget over resultatet, ikke mindst udvidelsen fra 137 m2 til 252 m2 og opholdsrummet med plads til 96 siddende gæster. Det har stor betydning for det sociale liv i klubben. Samtidig er det til en overkommelig pris, hvor RFGK selv har samlet 75% af byggeudgifterne ind gennem midler fra LAG*, fonde, samt frivillige medlemsindskud og frivilligt arbejde. I driften er medtænkt grøn energi, idet opvarmningen af både vand og lokaler kommer fra et nyt og moderne jordvarmeanlæg.

2011 blev trods finanskrisen igen et år med sorte tal på bundlinjen; et plus på godt 200.000 kr. Det er ligeledes meget positivt, at RFGK har haft en meget pæn tilgang af nye medlemmer i 2011; en nettofremgang på ca. 70 medlemmer.
Bestyrelsen for RFGK har altid - men måske nok specielt i 2011 - brug for at sige tak til de mange medlemmer, der har ydet en flot indsats med frivilligt arbejde på forskellige områder, herunder de mange udvalgsmedlemmer, som i høj grad har været medvirkende til vores flotte resultat. Dét er grundlaget for den fortsatte drift af banen, de sportslige resultater, klubbens sociale liv og de mange fællesskaber, som skabes gennem aktivitet og idræt i klubben. 

Året 2012 var et roligt år for Randers Fjord Golfklub, idet klubhusbyggeriet nu er afsluttet, og kun mindre opgaver skulle gøres færdig. Klubbens medlemmer er glade for huset, og husets funktioner roses meget af gæster ude fra. 

Ved generalforsamlingen i marts 2012 genopstillede formanden, Herluf Skjøtt, og baneformanden, Carl Søgaard, ikke. I stedet blev bestyrelsesmedlem Thomas Just ved konstitueringen valgt som formand. Jan Opstrup blev valgt i bestyrelsen og er ved konstitueringen valgt som baneformand.
Endvidere er klubsekretær Ole H. Clausen, der har været frivillig medarbejder siden klubbens tilblivelse, efter eget ønske trådt tilbage og klubben har i stedet for ansat en lønnet sekretær, Hanne Andersen, som tiltrådte pr. 1. februar 2012. 

På klubbens generalforsamling, blev det efter grundig drøftelse besluttet at indføre mulighed for flexmedlemskab. 
Klubbens medlemstal kom i 2012 over 800 medlemmer. Heraf var ca. 670 aktive medlemmer.

Klubben har naturligvis haft en række turneringer med positive forløb for egne medlemmer. 
Der er særlig grund til at nævne, at Randers Fjord Golfklub i både 2011 og 2012 fra Dansk Golfunion blev valgt til afholdelse af Danmarksmesterskab for juniorer for hold. Begge år i september måned. Disse arrangementer er gennemført med stor tilfredshed for både gæster og klubben, idet både banen og arrangørerne har fået stor ros fra både deltagere og officials. 

Der blev i 2012 udarbejdet 'Visioner og mål for RFGK' for årene fremover. Dermed er igangsat et arbejde, hvor alle aktivt kan medvirke til at styre mod de samme målsætninger.
Bestyrelsen har efterfølgende valgt at sætte fokus på Respekt i 2013. Det gælder respekt for greenkeepernes arbejde, for hinanden, for GolfBox og for golfens regler og etik. Bestyrelsen ønsker at fremme dette gennem opprioritering af baneservice i klubben. 

I 2013 / 2014 blev der arbejdet videre ud fra ”Visioner og mål”, og klubben var fortsat i en positiv udvikling, og de første 10 år i klubben kunne fejres i august 2014.
Fredag og lørdag d. 22. og 23. august 2014 fejrede Randers Fjord Golfklub 10 års jubilæum og alle sejl var sat til. Fredag var der sponsorturnering med 85 deltagere, 2 biler som hole in one præmier og undervejs i spillet på banen fik alle gode råd med på vejen af forhenværende professionel golfspiller og nuværende kommentator på Viasat Golf Leif Nyholm. Det var dog ikke nok til, at en spiller var så heldig at ramme hole in one lige netop den dag og kunne køre hjem i en ny bil.
Efter runden og frokost var det tid til anekdoter og golfshow af Leif Nyholm, som gavmildt øste ud af sine oplevelser, viden om og erfaringer med golf og golfspillet. Det var en meget underholdende og inspirerende times underholdning og både sponsorer og medlemmer i klubben havde en hyggelig dag.
Om eftermiddagen var der inviteret til reception og ml. 80 – 90 gæster dukkede op for at ønske klubben tillykke med de første 10 år. Klubben fik flere flotte gaver. 

160 deltagere spillede lørdag over 2 start tider, hvor der igen var en bil som hole in one præmie, dog lykkedes det ikke nogen at kunne køre hjem i en splinterny bil sponseret af Mejlby Autoværksted. 
Efterfølgende fejrede ca. 125 medlemmer klubbens jubilæum ved en fest i klubhuset, hvor klubbens 3 første æresmedlemmer også blev kåret og fejret. 

Æresmedlemmer: Allan Voigt, Herluf Skjøtt og Ole H. Clausen.

Alt i alt et par dage med rigtig mange gæster og medlemmer i klubben, og hvor alle var enige om, at de glæder sig til de næste 10 år og ser frem til mange hyggelige timer på klubbens baner. 

Året 2015 blev et år med flere ændringer på personaleområdet, men klubben kunne fortsat glæde sig over en aktiv medlemsskare, med mange frivillige hjælpere både på banen og i klubhuset, så medlemmer og gæster møder gode forhold og glæde ved at komme i klubben.. 

Randers Fjord Golfklub var over årene 2015 og 2016 blevet hårdt presset på økonomien, idet der havde været et fald i medlemstallet, og dels stod man over for en væsentlig fornyelse af maskinparken, hvor en række maskiner har været i brug siden indvielsen af klubben. Bestyrelsen igangsatte derfor en række initiativer for at forbedre økonomien, så der kunne skabes grundlag for køb eller leasing af nye maskiner. Det skete gennem en række forhandlinger med investorer i klubben, og en række nye initiativer for at skaffe flere medlemmer.

Det lykkedes bestyrelsen at fremlægge et budget på en ekstraordinær generalforsamling i 2017, hvor der var styr på økonomien flere år frem i tiden, og dette blev godkendt.

I 2016 fik golfklubben forbedrede og overdækkede træningsfaciliteter på Drivning Range, hvor der også blev etableret flere bagrum, ligesom klubbens golftræner har fået bedre vilkår i form af både lokale, internet, el og vand på stedet. Dette kunne gennemføres ved bevilling på ca. ½ mill. fra Elro – Fonden, ligesom Gerlev Enslev Sparekasses Fond ydede bidrag til projektet, så der kunne indkøbes en boldmaskine til vask af træningsbolde.
En ide om etablering af en KROLFbane blev godkendt og igangsat, dels for at fastholde medlemmer, og dels for at skaffe nye indtægter. Ideen er gennemført med støtte af Nordea Fonden.
Endelig fik klubben i 2016 en ny hjemmeside med moderne design og mulighed for reklameindtægter.


(* LAG (Lokal AktionsGruppe) er et partnerskab mellem borgere, foreninger, erhvervslivet herunder landbrug og turisme samt offentlige myndigheder)