Golfbox login

Vedtægter


§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Klubbens navn er RANDERS FJORD GOLFKLUB, Støvringgaard, og dens hjemsted er Randers kommu­ne.
Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er foreningens værneting.

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmer og gæster kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskab til golfsporten. Klubben skal etablere og drive en golfbane og organisere de dertil hørende. idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 2. FORHOLDET TIL DANSK GOLF UNION

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 3. MEDLEMSSKAB

Såvel aktive som passive medlemmer optages i klubben. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen, modtage tilskud ifølge folkeoplysningsloven samt benytte klubbens faciliteter.

§ 4. MEDLEMSKATEGORIER                                      .                            .

Kontingentet. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

 1. Børn (til og med det kalenderår, man fylder 12 år)

 2. Junior (til og med det kalenderår man fylder 18 år)

 3. Ynglinge (til og med det kalenderår man fylder 25 år)

 4. Unge over 25, der er under uddannelse kan mod forevisning af gyldig dokumentation fortsætte med samme kontingent som ynglinge, indtil deres uddannelse er fuldført.

 5. Voksne

 6. Langdistancemedlemmer

 7. Prøvemedlemmer

 8. Fleksmedlemmer (retningslinier fastsættes særskilt)

 9. Passive

 10. Krolfmedlemsskab (retningslinier fastsættes særskilt)

Overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubben med 3 måneders varsel til den 30. juni eller den 31. december.

Ved optagelse i klubben kan aktive medlemmer afkræves et indskud, hvis dette er besluttet på generalforsamlingen, og beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Indskuddet, jf. tidligere vedtægter, kan betales som et forhøjet kontingent (kontingent + indskud), hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til ynglinge betales 1/3 indskudt, og ved overgang fra yngling til voksen betales 2/3 indskud. Begge indskud beregnes i forhold til det indskud, der er gældende ved overgangen. Såvel juniorer som ynglinge er berettiget til ved indmeldelse at betale fuldt indskud efter de på indmeldelsetidspunktet gældende satser herfor. Der betales I så fald ikke yderligere indskud ved overgang til henholdsvis ynglinge og voksne.
Denne regel gælder kun, hvis krav om indskud genindføres for ynglinge og voksne.

Overgang fra aktiv til passivt medlemskab kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubben med 3 måneders varsel til d. 30. juni eller d. 31. december.
Medlemmet kan vende tilbage til aktiv status uden at skulle optages på venteliste eller betale fornyet indskud.
Hvis der er venteliste med ny medlemmer, kan overgang fra passiv til aktivt medlemskab dog udsættes et halvt år.

Indskud, hvis dette er besluttet på generalforsamlingen og skal betales, og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

§ 5 SUSPENSION, EKSKLUSION OG UDMELDELSE

Kontingentrestance udover 3 måneder. medfører suspension, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen indtil genoptagelsestidspunktet er betalt af den suspenderede.

I forbindelse med en evt. eksklusion af et medlem, har det ekskluderede medlem mulighed for at blive hørt på førstkommende generalforsamling efter eksklusionen.

Ved kontingentrestance udover 1/2 års kontingent kan medlemmet efter skriftligt varsel på mindst 14 dage, der skal afsendes med anbefalet post eller på anden bevissikker måde, ekskluderes af foreningen med den virkning, at der for genoptagelse af medlemskab, ud­ over indbetaling af restancen, kræves indbetaling af nyt indskud, efter de regler, der gælder herfor på genindmeldelsestidspunktet.

Medlemskab er bindende for et år. Udmeldelse kan kun ske skriftligt over for bestyrelsen med 3 måneders varsel til d. 30. juni eller 31. december.

§ 6. Generalforsamlinger

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Randers Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge danske lov personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet et medlem dog højst kan råde over en fuldmagt.
Børn og unge under 18 år udøver deres demokratiske indflydelse via deres forældreværge, som har stemmeret på generalforsamlingen på barnet vegne.
Kun en forældre/værge kan stemme på et barns vegne.

Jf. § 8 kan kun aktive medlemmer vælges til bestyrelsen eller andre tillidsposter i golfklubben.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, og at vedtægterne sendes til Randers Kommune til orientering og godkendelse.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter herfor og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode. Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelig­hed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemme­tal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrel­sen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Afstemning ved den ekstraordinære generalforsamling afgøres ved almindeligt flertal og skal mod forlangende afholdes skriftligt.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af diri­genten.

§ 7. DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter

 5. Forslag fra bestyrelsen

 6. Forslag fra medlemmerne

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en 1. og 2. suppleant

 8. Valg af revisionsfirma

 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer, dog hver tredje år 3 medlemmer regnet fra år 2007, hvor der vælges 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, som er fyldt 18 år.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanten indtil næsten
generalforsamling.

§ 9. BESTYRELSENS KONSTITUERING

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fast­sætter selv sin forretningsorden. Sekretær og/eller kasserer kan bestyrelsen udpege uden for bestyrelsen, og meddele de udpegede prokura til på det driftsmæssige område at kunne handle på klubbens vegne efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10. BESTYRELSENS LEDELSE M.V. OG HÆFTELSE

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslut­ninger i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens for­mue.

§ 11. NEDSÆTTELSE AF UDVALG

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfat­telse er behov for.
Et juniorudvalg skal nedsættes for at varetage børn og unges interesser i klubben.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige­ medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for ud­valgsarbejdet.

§ 12. REGNSKABSÅR

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet for det pågældende år samt budgetforslag for det kommende år indsættes på hjemmesiden sammen med dagsorden. Dette foretages samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling udsendes.

§ 13. BANEREGLER

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betin­gelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af NGU- og DGU-kort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union’s godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union’s handi­capsystem, og tildeling af handicapslag i turneringer sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spil­lets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfæl­de med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Union’s Amatør­- og Ordensudvalg.

§ 14. KLUBBENS OPLØSNING

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen skal tilgå idræts-, frilufts- og kulturelle formål i Randers Kommune efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. oktober 2002.

Herluf Skjøtt                                                                Jan Olesen
Formand                                                                      Dirigent

Vedtægterne blev onsdag d. 21. marts 2007 ændret på den ordinære generalforsamling.
Vedtægterne blev mandag d. 30. marts 2009 ændret på den ordinære generalforsamling.
Vedtægterne blev torsdag d. 15. marts 2012 ændret på den ordinære generalforsamling.

Vedtægterne blev tirsdag d. 21. marts 2017 ændret på den ordinære generalforsamling.
Thomas Just                                                                 Ole H. Clausen
Formand                                                                       Dirigent